Affärsidé

​​​Allmänna villkor

Vill du bli kund hos oss?

Läs här vad som gäller. På efterföljande sidor hittar du ansökningsblankett och kontaktkort

Bakgrund

BoxMover AB, (nedan BoxMover) orgnr.556507-3268, och kund (nedan kund) avses juridisk person som köper in Produkter och tjänster från BoxMover

Kund åtaganden och kundansökan

​Kund ansökan

För att ansöka om att bli kund skickas ifylld ansökan, kontaktkort, kopia av uppdaterat registreringsbevis från PRV, kort verksamhetsbeskrivning samt senaste årsredovisning till BoxMover AB.

Genom undertecknandet av ansökan godkänner kunden att vid var tid gällande allmänna villkor för kunden samt därtill hörande beställnings, leverans- och returvillkor utgör del av avtalet och gäller för samtliga köp av produkter och tjänster från BoxMover AB. När BoxMover AB erhållit ansökan beslutas utifrån handlingarna om ansökan uppfyller BoxMover AB krav på kund och därmed skall godkännas. Vid godkännandet skall avtal anses ingånget.

Villkor

Villkor och rutiner för beställning, leverans och retur. Vid var tid gällande villkor och rutiner för beställning, leverans och returer tillhandahålls på BoxMover AB´s hemsida på Internet.

Priser

För aktuellt dagspris hänvisas till BoxMover AB hemsida på Internet eller BoxMover AB försäljningssäljavdelning. Prisuppgifter i tryckt material är de priser som gällde vid trycktillfället och skall därför ses som riktpriser. Samtliga priser anges exklusive moms och andra tillkommande skatter. Prissättningen är beroende av bl.a. sammanbets partners pris, valutakurser och andra yttre faktorer och BoxMover AB förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering.

Betalnings- och kreditvillkor

Ansökan om kredit görs i samband med kundansökan och behandlas av BoxMover AB´s ekonomiavdelning. BoxMover AB´s äger rätt att när som helst och utan föregående avisering ändra kreditgränsen. Angiven kreditgräns är inklusive moms. Betalning skall vara BoxMover AB´s tillhanda senast enligt på fakturan angiven dag. Vid försenad betalning äger BoxMover AB´s rätt att uttaga dröjsmålsränta med två (2) procent per månad. Om Kund är i dröjsmål med betalningen eller har överskridit den vid var tid gällande kreditgränsen har BoxMover AB´s rätt att vägra att ta emot ytterligare beställningar, hålla inne inneliggande beställningar eller kräva förskottsbetalning. Är kund i dröjsmål mer än 15 dagar och BoxMover AB skriftligen anmodat kund att betala förfallet belopp äger BoxMover AB rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

Avtalsperiod

Avtalet gäller tillsvidare med en med gällande avtalstid eller ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen. BoxMover AB äger rätt att säga upp avtalet/avtalen till omedelbart upphörande om kund väsentligt bryter mot sina åtagandeenliga avtal eller om kunden försätts i konkurs, inleder ackordförhandlingar eller eljest uppvisar tecken på obestånd. Vid avtalets upphörande är kunden skyldig att reglera samtliga inneliggande order och obetalda fakturor.

Sekretess

Kunden förbinder sig att inte utan BoxMover AB´s medgivande till tredje man utelämna sådana uppgifter om BoxMover AB´s verksamhet eller produkter och tjänster som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom avtalet eller som är allmänt känd.

BoxMover AB´s firma och varumärke

Kund äger ej rätt att nyttja BoxMover AB´s firma, varumärke eller annan immateriell rätt utöver vad som särskilt framgår av detta avtal eller enligt särskild överenskommelse. Kunden har även att följa eventuella av myndigheter uppställda regler och lagstiftningar avseende nyttjandet av dennes firma, varumärke eller annan immateriell rätt.

Intrång i immateriell rätt

För produkt och tjänster som levereras enligt detta avtal gäller BoxMover AB´s villkor avseende intrång i annans immateriella rättighet.

Exportrestriktioner

Tillämpliga exportbestämmelser i USA och andra länder gäller för samtliga produkter och tjänster och leveranser enligt detta avtal. Produkter och tjänster eller på ett sätt som strider mot sådana exportbestämmelser.

Ansvarsbegränsning

BoxMover AB skadeståndsansvar mot kund är begränsat till direkt skada som orsakats genom försummelse av BoxMover AB ansvar är, oavsett typ av handling, begränsat till det pris som betalats för den/de produkter och tjänster som omfattas av kravet, dock högst 100000 SEK. BoxMover AB´ ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, inklusive utebliven vinst, driftavbrott, andra partens eventuella ersättningsskyldighet mot tredje man eller förlust av data eller information.

Force majeure

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörande: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt

Ändring av avtalsvillkor

Dessa allmänna villkor och därtill hörande beställning -, leverans- och returvillkor gäller tills vidare om annat inte avtalats. BoxMover AB äger rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta kundens godkännande. Sådan ändring träder i kraft en (1) vecka efter det att ändringen gjorts allmänt tillgänglig, tex. via BoxMover AB´s hemsida.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av kund till annan efter skriftligt samtycke från BoxMover AB. BoxMover AB äger rätt att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet med samtycke från kund.

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Malmö. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en otvistig fordran. Därvid får tvistigmotfordran ej åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande. Rev. ÅF 2003-02-06

Villkor och rutiner för beställning

Beställnings, leverans och retur

Beställning

Kunden kan beställa produkter och tjänster via telefon, fax eller hemsida på Internet. BoxMover AB uppdaterar löpande sin hemsida med aktuella produkter och tjänster som tillhandahålls.

Vid beställning måste beställningsinformationen vara komplett för att BoxMover AB skall kunna utföra beställningen från mottagen beställning. Det innebär att hämtning och leveransadress måste vara ifyllt. Hämtning och leveransadress måste anges en gatuadress och till gatuadressen tillhörande postnummer. OBS! Det går inte att ange en box-adress som leveransadress. Vid felaktigt uppgiven leveransadress utgår administrativ avgift samt vidarefaktureras de kostnader som BoxMover AB´s drabbas till följd av detta. Felaktigt uppgiven hämtning och leveransadress innebär även att leveransförseningar uppstår.

För beställningar som sker via E-tjänster gäller att beställningen anses mottagen när kunden erhållit orderbekräftelse från vårt affärssystem. Beställningar via webben levereras normalt som avtala För elektroniskt lagda beställningar utgår ingen småorderavgift. På fax-, e-post- och telefonorder där ordervärdet understiger 1000 SEK debiteras 50 SEK i småorder/-hanteringsavgift. Vid beställning där kunden gett BoxMover AB felaktig information som genererar omfakturering uttages en hanteringskostnad på 100 SEK per order och/eller faktura. För beställningar som läggs för önskad tjänst mer än 2 arbetsdagar fram i tiden gäller pris vid beställningstillfället. Sådan beställning är bindande och kan ej annulleras.

Avbeställning

Avbeställning av produkter och tjänster kan ske fram tills dess att BoxMover AB tagit fram sk plocksedel ur datasystemet. Därefter kan avbeställning inte ske utan beställningen skall hanteras enligt returrutinerna.

Övriga avbeställningar

Avbeställning av beställnings produkter eller tjänster eller utgångna produkter godkännes ej.

Leverans

Saknat eller skadat gods skall anmälas av kunden, mottagare eller avsändare till BoxMover AB reklamationsavdelning se hemsida för gällande rutiner inom 30 dagar från avsändandet. Frågor om ersättningsleveranser och fakturor på skadat eller saknat gods besvaras av BoxMover AB´s Returavdelning.

Alkohol- och drogpolicy

Avser alkohol, narkotika, anabola steroider och andra dopingpreparat samt vissa läkemedel och kemiska medel.

Att medarbetare helt avstår från att använda narkotika och ickemedicinsk användning av narkotikaklassade läkemedel – såväl på arbetet som på fritiden.

Mål

Att arbetsplatsen skall vara alkohol- och drogfri.

Att öka medarbetarnas kunskaper om alkohol, narkotika och läkemedelsberoende. Att på ett tidigt stadium hjälpa och stödja medarbetare med begynnande missbruksproblem så att utslagning ur arbetslivet förebyggs.

​Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö skall vara säker och stimulerande samt präglas av respekt och tillit till individen. Arbetsmiljön skall främja personlig utveckling och kvalitet, där varje anställds kunskap och erfarenhet tas till vara och att var och en tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Lagstiftningens krav skall gälla som miniminivå.

Vi skall upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. BoxMover AB skall av medarbetarna uppfattas som branschens ledande företag när det gäller god arbetsmiljö. Personalen är BoxMover AB´s viktigaste resurs och det är viktigt den trivs och fungerar väl i sitt arbete. Vi strävar efter att skapa en rationell och ändamålsenligt företag med en engagerad och kunnig personal samtidigt som arbetsförhållandena förbättras. Detta kräver att varje medarbetare tar ett personligt ansvar för sin egen arbetssituation och håller en hög arbetskvalitet. Varje medarbetare förväntas engagera sig i arbetsmiljöfrågor och ta allvarligt på eventuella risker eller hot mot densamma. Arbetsmiljöfrågor kommer kontinuerligt diskuteras och utvecklas.

Beroende på marknadssituation, arbetsbeläggning och redan ingångna kontrakt kommer tempot i genomförandet av denna policy att variera över tiden, men målen ligger fast. Arbetsmiljöarbetet kommer att ske i samråd och samarbete med alla medarbetare för att erhålla en hög kvalitet. Vi är i hög grad beroende av arbetsmiljösituationen hos de kunder vilka verksamheten bedrivs. Förutsättningen för att uppnå en god arbetsmiljö är därför att vi engagerar även våra kunder och leverantörer i detta arbete. Vi strävar efter att ge medarbetarna intressanta, engagerande och varierande arbetsuppgifter. Vår målsättning är föra ut ansvar så långt ut som möjligt i företaget. Vi vill skapa möjligheter för medarbetarna att själv påverka och utveckla arbetet tillsammans med kollegor och kunder. Vi kommer att ha en fortlöpande vidareutbildning för medarbetarna.

Arbetsmiljöfrågorna skall vara integrerade i den verksamheten och vara en naturlig del i de beslut som fattas. Frågorna skall diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas. Detta arbete skall genomföras i samarbete med alla medarbetare. Detta kräver god kunskap hos alla medarbetare, kunder och samarbetspartners om riskerna med de arbete de själva utför och om de skyddsåtgärder som krävs. Det kräver även att varje medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och att alla följer givna regler, instruktioner och rutiner. Alla förväntas ta egna initiativ samt rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Det är nödvändigt att beslutsvägarna är korta och effektiva. Dessa mål skall omsättas i handlingsplaner. Respektive chef ansvarar för att dessa planer upprättas, revideras och efterlevs.

Mål

Att är att skapa en såväl fysiskt som psykiskt sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda, där sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och arbetsbetingade sjukdomar undviks.

​​

E-postpolicy

E-postmeddelande från BoxMover AB. Meddelande innehåller information som kan vara privilegierad eller konfidentiell och är BoxMover AB´s egendom. Informationen och innehållet i dessa kommunikationer är endast avsedd uteslutande för den individuella personen eller enheten som det är adresserat för. Om Ni inte är den avsiktliga mottagaren. Är Ni inte berättiga till att läsa, skriva ut, bevara, kopiera, sprida, distribuera eller använda dessa meddelande eller någon det utav det dess innehåll. Användandet av dessa meddelande för andra är förbjudet. Om e-post medellandet var skickat av misstag till Er, vänligen förstör det och ta bort alla kopior av meddelande från Er dator utan att läsa, använda, kopiera, visa eller sprida innehållet till någon annan person. Vänligen underrätta avsändaren omgående.

Allmän e-post kommunikation med BoxMover AB är inte skyddad eller krypterad. Skicka därför inte känslig information via e-post eller e-post formulär.

Vi tar inget ansvar för skador beroende på data/eller dokument och dess innehåll som är kommunicerat via elektroniskt väg som inte är certifierat och krypterat.

BoxMover AB´s policy är att Ni skall ha fått ett svar inom 24 timmar.

Om du har några frågor eller funderingar kring användandet av e-post eller vår policy vederbörande e-post är Ni välkommen att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på Era frågor eller funderingar.

IT-strategi och policy

Företagets IT-strategi och policy, vederbörande användandet utav företagets telesystem, telefoner, datorer, e-post och Internet.

Med IT - informationsteknologi - avses metoder och hjälpmedel för att hantera och överföra information med hjälp av datorer och telesystem inkl. programvara och dokumentation. Företagets IT-strategi anger hur företaget ska nyttja informationsteknologi för att nå målen för verksamheten. Policyn skall verka som riktlinjer för t.ex. standard inom vissa områden.

Genom IT-strategin skapas förutsättningar för att, inom ramen för företaget säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och att företagets övergripande målsättningar förverkligas.

Det övergripande målet för att nyttja IT är att effektivisera, förbättra och utveckla verksamheten. Verksamhetens behov och förutsättningar ska styra IT-användningen. Detta innebär att systemlösningarna ska stödja den övergripande organisationsprincipen med självständiga resultatenheter.

Grundläggande för företaget är att vi vill uppmuntra en användning av IT, där den IT-relaterade utrustningen fungerar som ett stöd, ett hjälpmedel eller som en utgångspunkt för arbetssituationen. För att utrustningen skall fungera så bra som möjligt och användas i rätt syften finns det vissa grundläggande regler som måste följas.

All annan användning är således i princip inte tillåten om inget annat överenskommit med företaget eller IT-ansvarig.

Företagets IT-användning ska präglas av höga krav på informationssystemens säkerhet och kvalitet. Gällande lagar och regler, t.ex. när det gäller offentlighet och sekretess, ska uppfyllas. Den personliga integriteten skall värnas.

Företagets e-post ska utnyttjas för snabb och effektiv kommunikation.

Företagets standardiseringar vederbörande telefonsvar, e-post signaturer och andra mallar skall användas.

Malmö 2004

Företagsledningen och IT-ansvarig.

IT-Policy

  1. Det är inte tillåtet att surfa på websidor, som inte är relaterade till det dagliga arbetet under arbetstid. Det är förbjudet med spel, “chat“ och Internetsurfande som inte anknyter det dagliga arbetet.
  2. Det är inte tillåtet att ladda ner privat musik, bilder eller video filer under arbetstid samt program och andra filer av typen *.exe, *.bat eller zipfiler som innehåller dessa typer. Naturligtvis är det också förbjudet att ladda ner filer med pornografiskt, rasistiskt, politiskt eller annat stötande innehåll.
  3. Det är inte tillåtet att skicka privat eller affärsmässiga e-post meddelande som innehåller pornografiska, rasistiska, politiska budskap eller annat stötande innehåll.
  4. Ingen medarbetare har rätt till att ingå elektroniska avtal på företagets vägnar med digital signatur.
  5. Företaget förbehåller sig rätten att slänga alla e-post vid anställningens upphörande.
  6. Företaget förbehåller sig rätten att genomläsa, stryka och arkivera alla typer av e-post såväl privata som affärsmässiga, vid den anställdes frånvaro.
  7. Alla medarbetare, som läser e-post som är markerat privat, på vägnar av en annan medarbetare, råder under en särskild tystnadsplikt i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
  8. Det inte tillåtet att medvetet försöka ta sig in på systemfiler, eller andra ställen som man inte har behörighet till. Självklart är det också förbjudet att ändra datorns grundinställningar och installera program så väl privata som företagets.

​Miljöpolicy

Vi skall aktivt medverka till att värna om vår miljö, genom att erbjuda, sälja och utveckla effektiva transport-lösningar och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som uppfyller gällande miljölagstiftning och kundernas krav.

Vi är övertygade om att ett aktivt och genomtänkt miljötänkande skapar långsiktig konkurrenskraft och stärker vårt anseende bland våra kunder. Vår miljöpolicy är att främja miljötänkande och aktivt arbeta med förebyggande åtgärder samt att sträva efter ständiga förbättringar. Detta skall återspeglas i alla delar av BoxMover AB´s verksamhet, både internt och externt.

Vi anser att miljöfrågorna är viktiga och använder därför alternativa bränslen för att minska utsläppen. Vårt mål är att alltid tillämpa den modernaste miljöanpassade standardteknik som marknaden erbjuder. Vi använder i största möjliga mån samtransporter, fasta turer och det mest miljövänliga fordonet för att spara på miljön, om inte kunden eller försändelsen kräver annat.

"Vår ambition är att genomföra nödvändiga åtgärder för att bli marknadsledande på miljömässigt hållbara transporter"

Transporter har varit en av huvudförutsättningarna för 1900-talets stora ekonomiska och sociala utveckling. Samtidigt är det inte någon tvekan om att transporter också påverkar vår miljö och människors hälsa på ett negativt sätt. Buller, hälsovådliga gifter i stadsmiljö, försurning och ökad växthuseffekt - trafiken, oavsett transportslag, bidrar i stor utsträckning till många av dagens miljöproblem. Stora landområden tas i anspråk för vägar och övrig infrastruktur. Transporter leder också till oljeutsläpp, trafikolyckor och köbildningar. Problemen tvingar fram en ökad medvetenhet och främjar ett ansvarstagande samtidigt som det därför blir allt viktigare att skapa transportlösningar som ger minsta möjliga påverkan på miljön. BoxMover AB samverkar inom ett flertal projekt med kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och andra intressegrupper.

Mål

Vi ska bedriva vår verksamhet enligt vår miljöpolicy och skötta våra transportuppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser Vi ska arbeta med ständiga förbättringar genom att fortlöpande utvärdera verksamheten. Vi skall minska vår bränsleförbrukning i relation till utförda tjänster. Vi skall samarbeta med leverantörer som aktivt arbetar med säkerhets- kvalitets- och miljöfrågor.

​​

Personligt engagemang

Vi har lagom storlek för att nå nya mål och hela tiden öka servicegraden. Motiverade medarbetare i BoxMover AB arbetar dagligen för att ge våra kunder bästa tänkbara service.

Personligt engagemang skall präglas i alla våra åtaganden, allt vårt agerande och våra tjänster som skall uppfylla de förväntningar och krav som våra kunder ställer. Varje utfört uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer. Genom att göra rätt från början, skall kunniga och ansvarskännande medarbetare skapa förtroendefulla relationer med våra kunder, leverantörer och arbetskamrater.

Mål

Genom att göra rätt från början, skall kunniga och ansvarskännande medarbetare skapa förtroendefulla relationer med våra kunder, leverantörer och arbetskamrater. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar genom att fortlöpande utbilda personalen och utvärdera verksamheten. Tjänster som vi tillhandahåller kunden skall givetvis också präglas av noggrannhet och kvalitet.

​​

Affärsidé

BoxMover AB Skall på bästa sätt tillhandahålla transporter relaterande tjänster som i förstahand skall bedrivas i fasta körningar i eller utanför kör central med eller utan egna fordon. Vidare skall bolaget erbjuda transporter, spedition, logistik och outsourcings lösningar d.v.s. med erbjudande som är så bra att de vill betala ett för båda partnerna lönsamt pris.

Med mer än 30 års samlad erfarenhet har vi lärt oss vad våra kunder vill ha. Vi löser varje kunds specifika transportbehov och ger full service dygnet runt.

”Välbehållet gods i rätt tid på rätt plats”, har alltid varit vårt motto.

Och vi vet att det bara går att uppnå om vi som jobbar gör vårt bästa. Det spelar ingen roll hur effektiv tekniken är om inte människorna runt omkring är duktiga och kan sin sak. Därför satsar vi också extra mycket på vår personal. Vi ger dem ordentlig utbildning och ser till att de alltid är medvetna om lagar och regeländringar.

Våra chaufförer är enhetligt uniformerade och kan alltid visa upp företagslegitimation. God lokalkännedom och servicekänsla är självklara anställningskrav hos oss. De har ett ansvarsfullt arbete och därför är alla våra anställda både skickliga och yrkesvana. En förutsättning för att Ni som kund alltid ska känna dig trygg.

Många verksamheter ser vinsten i att engagera oss fortlöpande. De får en och samma kontakt för alla transport- och logistikfrågor. De kan nyttja oss som en extra resurs i stort och smått. De slipper kostnader för firmabilar, personal och administration. Och de vet att de blir personligt och professionellt bemötta.

​Vill du bli kund hos oss

Vad krävs för att bli kund?

För att ansöka om att bli Kund skickas ifylld ansökan, kopia av uppdaterat registreringsbevis från PRV med verksamhetsbeskrivning samt senaste årsredovisning till BoxMover AB (gäller endast vid kundansökan i samband med kreditansökan)

Genom undertecknandet av ansökan godkännes gällande allmänna villkor och därtill hörande beställnings, leverans- och returvillkor som utgör del av avtalet och gäller för samtliga köp av produkter och tjänster från BoxMover AB.

Villkor och rutiner för beställning, leverans och retur

Vid var tid gällande villkor och rutiner för beställning, leverans och returer tillhandahålls på BoxMover AB´s hemsida på Internet.

Ändring av avtalsvillkor

Allmänna villkor och därtill hörande beställnings-, leverans- och returvillkor gäller tills vidare om annat inte avtalats.

Flyttningar

Vi flyttar hem, kontor, industrier, arkiv och lager. Från stora och komplicerade uppdrag till enkla och små.

Företag

Rationell flyttning kräver modern teknik. Vi har specialemballage för känsligt gods som t ex datorer och arkiv. Vi har klimatkontrollerade och luftfjädrade lastbilar för transport av känslig utrustning. Vi kan också installera och provköra datorer, kopiatorer och annan teknisk utrustning. Allt planeras noga för minimalt produktionsbortfall.

Kontor 2003

Allmänna bestämmelser för kontorsinventarier för företagare. Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.

Beställ offert här.

Privatpersoner

För privatpersoner genomför vi bohagsflyttningar inom Sverige och internationellt. Vi erbjuder packning, transport, städning och uppackning till fasta priser över hela världen. Vi magasinerar även bohag om önskemål finns. Att flytta med oss betyder trygghet för dig som privatperson.

Bohag 2000

Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning för konsument. Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.

​Allmän information

BoxMover AB är ett välrenommerat och auktoriserat transportföretag men lång erfarenhet av transporttjänster, Vi har funnits i branschen i snart 10 år vilket gjort oss till experter inom våra områden. Företagets styrka är som transportföretag arbeta med ett brett utbud av transporter från budbilar och skåpbilar till lastbilar av olika storlek med eller utan kyla och värme. Var och en anpassad till sin uppgift.

Vi har idag stor kunskap i huset och kan hantera stora som små uppdrag. Vill Ni få gjort en utvärdering av Ert transportbehov kan vi erbjuda en nulägesanalys för att ge Er nya infallsvinklar och kanske därmed radikalt sänka Era transportkostnader.

Vår filosofi går i praktiken ut på att utföra våra tjänster på ett så kompetent och servicemässigt sätt att långsiktiga och utvecklingsbara kundrelationer skapas. Vår ambition är att vara det naturliga valet för Er oavsett vilken transportlösning eller annan tjänst som eftersträvas. Vi arbetar i en öppen miljö som minskar avståndet mellan frågor och svar vilket underlättar vårt arbete. I ett serviceföretag som vårt är det viktigt att vi känner varandra och trivs ihop.

Vi jobbar i första hand med att hjälpa lokala företag med bud, transporter, flyttningar, spedition, lager och logistikfrågor i vår när region. Här är det korta transporter och snabba ryck som gäller. Men även i "lokaltrafiken" finns det fasta, dagliga uppdrag. Några bilar ligger ständigt ute på långa transporter. Ibland med mål, utanför landets gränser. Här handlar det ofta om akuta problem, som vi hjälper till att lösa. Säg att Ni står på en mässa i Milano och kommer på att Ni glömt några av de mest väsentliga skyltarna. Lugn vi fixar det också.

​Nya medarbetare

För BoxMover AB är medarbetare och de prestationer de utför helt avgörande för graden av framgång. För att möta branschens snabba utveckling har vi prioriterat insatserna på rekrytering, utveckling och uppföljning av dagens och morgondagens medarbetare.

​Information

INFORMATION KRING SKADAT OCH SAKNAT GODS.

Vem är ansvarig?

Företaget är ansvarig om gods har går förlorat, minskats eller skadats sedan godset mottagits till befordran men innan det avlämnats till mottagaren eller ställts till hans förfogande.

Varför fraktsedel?

När det är oklart vem som bär ansvaret för skadat eller saknat gods är fraktsedeln det enda bevismaterial som finns.

Om olyckan skulle vara framme...

Om en skada inträffar under transport eller vid lastning/lossning måste en skadeanmälan göras.

Vem kan svara på frågor?

Kundtjänst svarar på alla frågor kring skador och saknat gods etc.

​Kontakta oss på tel:  0761 00 55 20​​